അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യതയോടും ലളിതമായും നടത്തുന്നതിന് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്റ്വെയർ ഇത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കണക്കുകളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അറിയാനായി 9745894995 എന്ന നമ്പറില് വിളിക്കുക
User Login